BIDAS, Marian Henryk

Feb 21, 2021

Born in Warsaw, Poland, and immigrated to Canada in 1983.

Retired employee of City of Ottawa, a vivid activist of POLISH COMBATANT’S ASSOCIATION IN CANADA, BRANCH NO. 8 IN OTTAWA.

We will wake him properly and celebrate his life when it is safe to do so. In the meantime, please share your thoughts, stories, memories about Marian.

Marian, Henryk Bidas, 86 lat, zmarl spokojnie w Villa Marconi 18 lutego 2020 r. Ojciec, dziadek, wujek, przyjaciel i kolega.

Urodził się w Warszawie i wyemigrował do Kanady w  1983.

Emerytowany pracownik Urzędu Miasta Ottawa, żywy działacz STOWARZYSZENIA POLSKICH Kombatantow w Kanadzie Oddzial nr 8 w Ottawie.

Nalezyte pozegnanie i celebracja jego zycia bedzie zorganizowane, gdy będzie to bezpieczne.

ADD A MEMORY

Leave A Comment

The maximum upload file size: 10 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

All Memories